پل طبیعت به پویش ماسک بزنیم پیوست تا در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در فرهنگ سازی ماسک زدن مشارکت داشته باشد. در همین راستا نیز منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد به صورت نمادین بر روی سازه پل طبیعت ماسکی طراحی و تصویر آن را با هدف ارائه پیشنهاد جهت جلوگیری شیوع این بیماری […]