پل طبیعت به منظور آگاهی شهروندان از روزهای مهم سال، با تغییر رنگ نور، این پیام را به مخاطبان خود انتقال می‌دهد. به این منظور 23 آبان (14 نوامبر) به منظور آگاهی شهروندان از بیماری دیابت که از آن به عنوان “بیماری خاموش” نام می برند، پل طبیعت به رنگ آبی در آمد.