با توجه به آنکه بزرگراه مدرس یکی از مهمترین بزرگراه‌های تهران است امکان بستن آن نبود، لذا انجام عملیات عمرانی را بسیار دچار مشکل نمود.
جوشکاری و مونتاژ در ارتفاع ۴۰ متری بر فراز اتوبان مدرس در کنار باران و برف زمستان و گرمای تابستان، کار تکنسین‌ها و مهندسان را بسیار سخت نمود.
تحریم‌هایی که کشور درگیر آن بود، تامین متریال را دچار مشکل نمود.